Raisio Logo

Raisio Oyj

Johanna Jalava

Henkilöstöpäällikkö  

Mikko Lindqvist

Markkinointijohtaja 

Käynnistimme vuoden 2020 alussa markkinoinnissamme strategisen muutosprosessin, jonka edistymistä halusimme mitata, kun muutosmatkaa oli käyty muutamia kuukausia. Halusimme myös selvittää, miten markkinointitiimien esimiehet johtavat muutosta sekä miten eri tiimien sisäinen ja sidosryhmäyhteistyö toimii. HR Plus toteutti meille kyselyt, joilla keräsimme arvokasta palautetta sekä markkinoinnin henkilöstöltä että tärkeimmiltä sisäisiltä sidosryhmiltämme. Kyselyn tuloksena saimme kattavan käsityksen organisaatiomuutoksen etenemisen nykytilanteesta, vahvuuksistamme ja tarvittavista jatkotoimenpiteistä. 

Anna ja Eija rakensivat meille tarpeisiimme hyvin soveltuvat räätälöidyt kyselyt ja toteuttivat ne nopealla aikataululla. Kyselyiden yhteenvedot olivat selkeitä ja antoivat meille merkityksellisistä tietoa asioista, joihin panostamme jatkossa. Yhteistyö HR Plussan kanssa oli asiantuntevaa ja luontevaa, raportit helppolukuisia sekä yhteenvetokeskustelu kyselyn tuloksista osallistavaa ja rakentavaa.  

Voimme lämpimästi suositella HR Plussaa vastaavantyyppisiin projekteihin, joissa on tavoitteena rakentaa räätälöity 360-palautekysely oman organisaation muutos- tai kehitystarpeisiin.   

Caverion Suomi Oy

Minna Schrey-Hyppänen

EVP HR & Safety

Strategiatyömme osana olemme tarkastelleet kaikkien toimintojemme fokusta. Caverion pyysi, että HR Plus suorittaa HR-funktioiden arvoinnin tämänhetkisen tilanteemme analysoimiseksi. Arvioinnin tavoitteena oli erilaisen käsityksen saaminen HR-käytäntöjemme toimivuudesta sekä tiimityöskentelytavoistamme, samoin kuin siitä, miten vielä voimme tehdä yhteistyötä liiketoimintamme lisäarvon kasvattamiseksi.

Analyysi perustui haastatteluihin HR Leadership Teamimme ja Group Management Boardin jäsenten kanssa sekä tuottamiemme sisäisten HR-materiaalien arviointiin. Lisäksi Markus fasilitoi workshopin, jonka tarkoituksena oli auttaa meitä toimimaan paremmin tasaisena tiiminä.

HR Plusin laatima raportti painotti jokaisen analysoidun osa-alueen lopputuloksia sekä suositeltuja toimenpiteitä. Jatkamme työtämme aiheen parissa ja hyödynnämme tämän projektin kautta saamaamme näkemystä.

Konecranes Oy

Timo Leskinen

VP HR Konecranes – Ohjelmaan osallistuneiden yritysten puolesta

Konecranes ja 6 muuta suomalaista huippuyritystä ovat sitoutuneet HR-lahjakkuuksiensa jatkuvaan kehittämiseen. Tällä tavoin voimme kasvattaa liiketoimintojemme lisäarvoa nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössämme. Vuosina 2018 ja 2019 järjestimme yhdessä HR-koulutusohjelman Business HR- partnereidemme globaalille poolille. Ohjelma koostui kolmesta moduulista sekä kokonaisvaltaisesta ryhmätyöohjelmasta. Ohjelman päätavoitteena oli pätevyyden vahvistaminen lisäarvoa kasvattavien Business HR-partnerien kriittisillä osaamisalueilla. Sivutavoite, hyvän verkoston rakentaminen muissa yrityksissä toimivien kollegojemme kanssa, toteutui luonnostaan.

Kutsuimme HR Plusin huolehtimaan koulutusohjelman johtamisesta ja fasilitoinnista heidän pitkän ja laajan HR-kokemuksensa ansiosta. He tukivat myös koulutusohjelman suunnittelun viimeistelyä yhteisesti päättämissämme puitteissa.

Sekä osallistujat että me olimme erittäin tyytyväisiä ohjelman lopputulokseen. Osallistujien mukaan nämä kolme sanaa kuvasivat ohjelmaa parhaiten: Ammattitaitoinen – Arvokas – Energisoiva.

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj

Timo Valtonen

Toimitusjohtaja

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on pääkaupunkiseudulla toimiva kiinteistösijoitusyhtiö. Vuoden 2018 aikana uudistimme strategiaamme ja siihen liittyen päätimme suunnata jatkossa omaa toimintaamme asiakasarvon kannalta keskeisiin ydintoimintoihin. Tämä tarkoitti käytännössä muutosta, jossa yhtiö uudelleen organisoitiin, avainhenkilöidemme toimenkuvia muutettiin ja täsmennettiin, suoritettiin rekrytointeja ja keskeinen liiketoimintaa turvaava perustoiminto päätettiin hankkia jatkossa ulkopuoliselta kumppanilta. Näiden muutosten suunnitteluun ja läpivientiin HR Plus toi meille tarvittavat lisäresurssit, monipuolisen HR -osaamisen ja vahvan kokemuksen vastaavista muutosprosesseista. Samalla uudistimme HR -käytäntöjämme ja laadimme henkilöstökäsikirjan. Jatkossa HR Plus toimii yhtiömme ulkoisena HR -osastonamme. Markus ja Eija ottivat tilanteemme nopeasti ja määrätietoisesti haltuun ja saimme kaiken tarvittavan avun ajallaan.

Globaali Teknologiayritys

6000+ työntekijää

CIO, anonyymi referenssi

Vuodesta 2015 lähtien yrityksemme IT toiminnoissa on tehty transformaatiota, jotta voimme paremmin vastata yrityksemme tulevaisuuden haasteisiin. Yhtenä transformaation tavoitteena on ollut yrityksemme oman IT henkilöstön osaamisprofiilin päivittäminen sekä uusien partneri-suhteiden rakentaminen maailman parhaiden IT palvelutarjoajien kanssa. Transformaation osana olemme siirtäneet tiettyjä IT toimintojamme strategisille partnereillemme kahdessa eri vaiheessa vuosien 2017 ja 2019 aikana, jotta olemme voineet itse keskittyä tulevaisuuden IT haasteiden ratkaisemiseen. Molemmat ulkoistukset ovat olleet yrityksellemme merkittäviä projekteja, ja niiden yhteydessä on siirtynyt henkilöstöä uusille palveluntarjoajille useissa maissa globaalisti.

Markus Taina HR Plus yrityksestä vastasi HR-projektipäällikkönä molemmissa muutoksissa henkilöstöön liittyvien asioiden kokonaisvaltaisesta suunnittelusta ja toteutuksesta läheisessä yhteistyössä yrityksemme globaalin ja maissa olevan HR päälliköiden kanssa. HR Plus liittyi projekteihin mukaan jo alkuvaiheessa ja auttoi meitä oikean partnerin valinnassa. Tämän jälkeen HR Plus vastasi henkilöstötoiminnon osalta Due Diligencen toteutuksesta. HR Plus osallistui sopimusneuvotteluihin yrityksemme sekä siirtyvän henkilöstön tavoitteita turvaten. HR Plus auttoi meitä myös sisäisen viestinnän suunnittelussa ja toteuttamisessa, valmisti ja tuki esimiehiä muutoksessa, sekä huolehti, että jokaisessa maassa henkilöstön siirtyminen palveluntarjoajalle tapahtui jouhevasti lainsäädännön ja yrityksemme arvojen mukaisesti.

Markus Taina oli kiistatta yksi onnistuneiden muutoshankkeiden avainhenkilöistä. Hänen rautainen osaamisensa eri maiden HR käytännöistä ja lainsäädännöstä osaltaan varmisti monimutkaisen muutoksen onnistumisen. Markuksen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa oli sujuvaa ja kaikkien oli hyvin helppo arvostaa hänen asiantuntemustaan.

Kone Oyj

Susanne Skippari

KONE HR

KONE käynnisti vuonna 2017 ohjelman vauhdittaakseen strategian toteutusta ja tukeakseen kannattavaa kasvua. Muutosohjelman tavoitteena on luoda nopeampi, tehokkaampi ja asiakaslähtöisempi organisaatio keskittyen erityisesti maaorganisaatioiden asiakasrajapintaan. Yksi ohjelman periaatteista on suunnitella ja toteuttaa tarvittavat henkilöstöön liittyvät muutokset mahdollisimman hyvin jokaisessa maayhtiössä. Markus Taina, HR Plus Oy:stä, rakensi meille ohjeistukset ja ohjausmekanismeja henkilöstömuutosten toteuttamiseen, läheisessä yhteistyössä HR-organisaationi eri henkilöiden kanssa. Lisäksi HR Plus toi meille henkilöstömuutosten tekemiseen tarvittavaa kokemusta ja projektinhallintatukea.

Posti Group Oy

Pia Ahlgren

VP HR, Business HR

Vuonna 2017-2018 järjestelimme yhdessä Postin liiketoimintayksiköistä liiketoimintaa uudelleen. Tässä yhteydessä siirsimme liiketoimintaa ja työntekijöitä Posti konsernin eri yhtiöiden välillä. Samalla harmonisoimme HR prosesseja ja käytäntöjä.

Koska muutos tapahtui useammassa maassa samaan aikaan, eikä omasta HR tiimistämme ollut mahdollista löytää projektiresurssia muutoksen toteuttamiseen, ulkopuolinen projektipäällikkö HR Plus -yrityksestä toi meille sekä tarvittavan lisäresurssin että kokemusta tämänkaltaisen projektin läpivientiin.

Projektipäällikkö vastasi laaja-alaisesti kaikkien HR-alueeseen kuuluvien tehtävien toteuttamisesta yhdessä Postin sisäisten resurssien kanssa. Saimme muutoksen vietyä läpi onnistuneesti sekä liiketoiminnan että työntekijöiden kannalta.

Kolster Oy

Timo Helosuo

CEO

Syksyllä 2016 Kolster Oy Ab käynnisti ensimmäisenä yhtiönä IPR-toimialalla henkilöstön urapolkusuunnittelun perustuen henkilöstön tehtävästruktuuriin. Markus Taina HR Plus edustajana rakensi meille mallin perustuen työntekijöidemme haastatteluihin sekä aikaisempaan osaamiseensa. Työn lopputulos on nyt käytössä ja sopii hyvin asiantuntijaorganisaatiomme johtamiseen – niin henkilöstön kehittämisen kuin liiketoiminnan johtamisen kannalta.

Mallissa kuvaamme selkeästi vaihtoehtoisia urapolkuja yrityksessämme, ja näin nostamme henkilöstömme sitoutuneisuutta Kolsteriin. Markuksen kanssa työskentely on ollut helppoa. Työskentelyssä olemme hyödyntäneet laajasti esimerkkejä ja kokemuksia, joita Markus on käyttänyt osana mallin rakentamista.

Konecranes Oy

Timo Leskinen

SVP HR

Konecranes on maailman johtava nostokonevalmistaja. Me uskomme, että onnistunut asiakaskokemus luodaan tyytyväisten ja sitoutuneiden työntekijöiden toimesta. Varmistaaksemme, että meillä on oikea lahjakkuus oikeassa paikassa oikeaan aikaan, halusimme analysoida ja kehittää rekrytointitoimintojamme yhdessä liiketoimintayksikössämme EMEA-alueella.

Vuoden 2018 viimeisen kvartaalin aikana HR Plus teki analyysin sen hetkisistä rekrytointitoimenpiteistämme keskittyen huippulahjakkuuksien löytämiseen. HR Plus teki läheistä yhteistyötä HR-osastomme kanssa käyden läpi rekrytointisuunnitelmat, -ohjeistukset, ja -käytännöt, kuin myös odotusarvot uusien työntekijöiden kohdalla. 

Saara ja Veronica antoivat meille ulkopuolisen näkemyksen nykytilastamme sekä kehitysehdotuksen toimenpiteineen, jota HR-osastomme on jo ottanut käytäntöön.  Koko projekti suoritettiin läpi nopeasti ja sillä oli suoria vaikutuksia rekrytointiemme kehitystoimenpiteisiin.

Cargotec Oy

Ilkka Juvonen

HR Director, Corporate Functions

Cargotecilla johtajuus on yksi peruspilareistamme tukemassa tavoitettamme olla maailman johtava älykkäiden lastin- ja kuormankäsittelyratkaisujen tarjoaja. Onnistuaksemme tässä, tarvitsemme tehokkaan ja älykkään HR-osaston työkaluineen, prosesseineen ja palveluineen, jotta meidän työntekijät voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa.

Vuonna 2017 tarvitsimme ylimääräisiä HR-käsiä auttamaan meitä ulkoistus-projektissa. Valitsimme toteuttajaksi HR Plussan, jolla on hyvä maine toimia HR-kumppanina. Markus ja Veronica ottivat kokonaisvaltaisen vastuun projektista ja antoivat meille mahdollisuuden keskittyä muihin tärkeisiin tehtäviin.

Lännen Tekstiilihuolto Oy, Turku

Miika Markkanen

Toimitusjohtaja

HR Plus Oy kartoitti henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen, siirtämiseen ja hävittämiseen liittyvät käytäntömme uutta tietosuoja-asetusta (GDPR) vasten, ehdotti suosituksia ja laati selosteen henkilötietojemme käsittelystä. Lisäksi he päivittivät henkilöstö- ja koulutussuunnitelmamme sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme vastaamaan nykytilannettamme.

He laativat meille selosteista ja suunnitelmista ehdotukset, joiden pohjalta meidän oli helppoa työstää niitä yhdessä vastaamaan meidän tilannettamme.  

Saab Finland Oy

Anders Gardberg

Managing Director

Osana kansainvälistä kasvustrategiaansa, Saab laajensi liiketoimintaansa Suomessa vuonna 2017. Kasvun johdosta tarvitsimme paikallisia HR-tukitoimintoja paikallisesti toteutettuna.

HR Plus auttoi meitä rakentamaan perustan, johon kuuluivat yhteiset HR-prosessit ja käytännöt sekä toimintatavat. Projekti toteutettiin Saabin globaalin HR-ohjeistuksen mukaisesti mutta suomalainen lainsäädäntö huomioiden. Ammattitaitoisen toiminnan ansiosta, saimme luotua toimivan HR-kokonaisuuden 6 kuukaudessa.

Fira Group Oy

Henri Hietala

VP, People Development Fira Group Oy

HR Plus Oy teki Firalle HR-funktion arvioinnin käyttäen menetelmänä HR:n, johdon, esimiesten ja työntekijöiden haastatteluja sekä HR-materiaalien läpikäyntiä ja arviointia. Toimeksiannossa arvioitiin henkilöstöjohtamisen ja HR-käytäntöjen toimivuutta sekä strategista asemaa päivittäisessä johtamisessa ja toiminnassa.

Selvitys toi meille arvokkaan ulkoisen näkemyksen nykytilanteestamme sekä selkeät ehdotukset toimenpiteistä,  joita olemme jo lähteneet viemään käytäntöön. Kovan kasvun ja nopean kehittymisen keskellä organisaatio itse voi tulla ainakin osittain sokeaksi tälle kehitystarpeelle, ja olemme kiitollisia HR Plussalle asiantuntevasta ja rakentavasta tavasta joilla he auttoivat meitä avaamaan silmiämme, ja sen myötä keskustelua, näistä asioista.

Global Manufacturing Company

ANONYMOUS

Program Director

Markus Taina johti globaalia HR-muutosprojektiamme keskittyneesti ja suurella intensiteetillä. Ilman hänen kokemustaan ja intohimoaan, olisimme kohdanneet suuria haasteita pitää kaikki tarvittavat yksityiskohdat kasassa globaalilla tasolla.

Markuksen yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Kiinaan, USA:an ja Eurooppaan sujui vaivattomasti ja hän oli arvostettu johtaja sekä muutostiimin jäsen.