HR PLUS

Tutustu referensseihin

YTM-Industrial Oy on teknisten laitteiden, komponenttien ja järjestelmien myyntiin, suunnitteluun ja jälkipalveluihin erikoistunut yritys. Yhteistyömme käynnistyi HR-analyysillä, jonka tarkoituksena oli arvioida asiakkaan henkilöstökäytäntöjä ja henkilöstöjohtamista. Arviointi tehtiin haastattelemalla yrityksen johtoa ja esihenkilöitä sekä tutustumalla yhtiön henkilöstökäytäntöihin ja -ohjeistuksiin. Arvioinnin pohjalta laadimme raportin henkilöstöjohtamisen ja henkilöstökäytäntöjen vahvuuksista sekä kehittämisalueista toimenpidesuosituksineen ja esitelimme sen johtoryhmälle. Yhteisessä keskustelussa syntyi näkemys henkilöstöasioiden prioriteeteista ja kehityshankkeista. Tämän jälkeen yhteistyömme jatkui erilaisten HR-kysymysten parissa, kuten työaikakysymyksissä, henkilöstöoppaiden ja henkilöstösuunnitelmien päivittämisessä, palkkiojärjestelmän kehittämisessä sekä henkilöstöasioiden neuvontana.

Vahvasti kasvanut ja kansainvälistynyt Elematic Oyj halusi ulkopuolisen arvion yrityksen nykyisten henkilöstökäytäntöjensä arvioimiseksi sekä ehdotuksen johtamisen kehittämisen painopisteistä sekä mahdollisesta toteutuksesta. HR-analyysi toteutettiin materiaaleihin ja henkilöstökäytäntöihin tutustumalla sekä haastattelemalla joukkoa esihenkilöitä, johtoa sekä HR-asiantuntijoita niin Suomessa kuin kahdessa yksikössä ulkomailla. Loppuraporttina laadimme yhteenvedon henkilöstökäytäntöjen vahvuuksista, kehittämismahdollisuuksista sekä lyhyen että pidemmän aikavälin toimenpidesuosituksistamme.

Osana johtamisanalyysia, taustalle toteutettiin myös haastatteluja. Haastatteluja hyödynnettiin asiakkaan kanssa toteutetussa johtamistyöpajassa. Työpajassa työstettiin yrityksen strategiaan ja arvoihin sekä haastatteluihin pohjautuen ehdotus yrityksen johtamisen periaatteista. Loppuraporttina asiakkaalle tuotettiin ehdotus johtamisperiaatteiden vahvistamisesta ja jalkauttamisesta organisaatioon sekä osaksi eri henkilöstöjohtamisen prosesseja. Lisäksi haastatteluihin ja työpajaan pohjautuen asiakkaalle annettiin ehdotus johtamisen kehittämisohjelman sisällöstä sekä eri toteutustavoista.

Interim HR -toimeksianto

Minna Koisti, HR Director at NCC Building Nordics, Finland

Syksyllä 2022 NCC Building Finlandin HR Business Partner lähti yrityksestä uusiin tehtäviin talon ulkopuolelle ja tarvitsimme nopealla aikataululla kokeneen liiketoimintalähtöisen HR-henkilön edistämään HR-hankkeita yhdessä liiketoiminnan kanssa. Syksyn aikana teimme liiketoiminnassa rakenteellisia muutoksia ja kävimme muutosneuvottelut Sarin tukemalla liiketoiminta-alueella. Sari otti vahvan roolin strategisesta henkilöstösuunnitteluprosessista Work Force Planningista ja omalla positiivisella sekä eteenpäin katsovalla näkemyksellisellä tyylillään edisti kaikkia HR-hankkeita hyvässä yhteistyössä liiketoiminnan ja HR-tiimin kanssa.

Sari sai erinomaista palautetta sekä HR-tiimiltä että liiketoiminnasta. Voin suositella Saria vaativiin HR-hankkeisiin, hän ottaa kokeneena HR-ammattilaisena nopealla aikataululla tehtävät ja kokonaisuudet haltuunsa. 

 

HR-tuki muutosneuvotteluissa

Asiantuntijaorganisaatio

Muutosneuvottelujen toteuttamisessa täytyy varmistaa, että ne toteutetaan työlainsäädännön mukaisesti, ihmisiä kunnioittavalla tavalla ja aidon vuorovaikutuksen mahdollistaen. Toimimme HR-tukena asiantuntijaorganisaatiolle, jonka täytyi käynnistää muutosneuvottelut henkilöstövähennyksineen. Laadimme heille prosessista etenemissuunnitelman sekä tarvittavat dokumentit. Olimme mukana sparraamassa prosessin kaikissa vaiheissa ja osallistuimme kokouksiin laatien niistä myös pöytäkirjat. Neuvotteluissa esitettiin paljon kysymyksiä, joihin toimitusjohtaja vastasi avoimesti ja kattavasti varmistaen näin muutosneuvottelujen aidon vuorovaikutuksen ja että neuvottelut käytiin rakentavassa hengessä.  

Palautteena asiakas kertoi, että: ”erityisesti Eijan huolellinen valmistautuminen erilaisine dokumentteineen tuli suureen tarpeeseen ja myös prosessin aikana ammattitaitoinen sparrailu antoi hyvää tukea parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Olin aloittanut yrityksen toimitusjohtajana vain muutamaa viikkoa aikaisemmin ja prosessi olisi voinut olla todella haastava ilman hyvää kumppania.” 

Elintarvikealan yritys tarvitsi nopealla aikataululla kokeneen lisäresurssin (Senior HR Advisor) People -organisaatioon. Yrityksessä oli käynnistetty HR-palvelumallin muutosprojekti, ja tavoitteena oli viedä projekti loppuun yhdessä yrityksen omien HR-ammattilaisten kanssa. Projektin keskiössä oli mm. palvelumallin kirkastaminen, uuden palvelumallin mukaisten tehtävien ja vastuiden määrittely, eri roolien välisten rajapintojen selkeyttäminen sekä muutoksen johtaminen.  Projekti saatiin maaliin sovitusti, ja uusi palvelumalli otettiin käyttöön.  

Yritys oli myös starttaamassa konsernitasoista Future of Work –projektia, jossa työn tulevaisuutta lähestyttiin sekä strategisesta että operatiivisesta näkökulmasta: Mitkä ovat pitkän tähtäimen murrokset työelämässä, ja mikä on yrityksen lähestyminen niihin? Miten suhtaudutaan työhön ja työskentelyyn pandemian jälkeen. HR Plus teki tähän projektiin taustakartoituksen, jossa näkemyksiä tulevaisuuden suunnaksi ja päätöksenteon pohjaksi kerättiin useasta eri kanavasta.

Tämä kahteen projektiin keskittynyt interim-toimeksianto kesti 4 kuukautta.  

Osa-aikaiset HR-palvelut

Teknologiateollisuuden yritys

Olemme toimineet vuodesta 2019 alkaen osa-aikaisena HR-kumppanina varsinaissuomalaiselle teknologiateollisuuden yritykselle. Yritys ei kokonsa puolesta tarvitse vielä kokoaikaista henkilöstöasiantuntijaa, mutta osa-aikaiselle HR-tuelle on tarvetta. Yhteistyö käynnistyi laatujärjestelmään liittyvällä projektilla, mutta muuttui pian pitkäjänteiseksi yhteistyöksi, jossa konsulttimme työskentelee yrityksessä kiinteällä tuntiveloituksella 1–1,5 päivää viikossa. Työ on pitänyt sisällään mm. henkilöstökäytäntöjen rakentamista ja kehittämistä, työsuhdeasioiden hoitoa ja esihenkilöiden opastamista sekä tukemista niissä, rekrytointeja, palkkausjärjestelmän kehittämistä, henkilöstösuunnitelmien ja –ohjelmien päivittämistä, esihenkilövalmennusta ja hyvinvoinnin kehittämistä.  

HR Plus Oy tuo asiakkaalle uusimman tiedon henkilöstöasioissa ja osaa myös kyseenalaistaa olemassa olevia käytäntöjä. Monet välttämättömät henkilöstöasiat on saatu kuntoon ja johto on voinut keskittyä liiketoiminnan johtamiseen. Lisäksi erityisesti esihenkilöt ovat olleet HR-tuesta kiitollisia. 

Esihenkilövalmennus Oikiolle

Heikki Yrjölä, Toimitusjohtaja, OIKIO Digital Performance Agency

”OIKIO on kasvava digitaalisen markkinoinnin ja myynnin asiantuntijatoimisto, jossa esihenkilöiden määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Tavoitteenamme on olla alan paras vaihtoehto työntekijöille ja osana tätä päämäärää meille on tärkeää panostaa laadukkaaseen esihenkilötyöhön. Käännyimme Sarin ja HR Plussan puoleen, kun halusimme tarjota esihenkilöroolissa työskenteleville työntekijöillemme lisää tietotaitoa ja välineitä arkisiin tilanteisiin. 
 
Esihenkilövalmennus järjestettiin koulutussarjana, jossa käytiin kattavasti läpi esihenkilötyön eri osa-alueet hyödyntäen sekä luentomaisia materiaaleja että käytännön harjoituksia. Suunnittelu toteutettiin yhteistyössä oman henkilöstöhallintomme kanssa ja sisällöissä onnistuttiin huomioimaan yrityksemme toiveet ja tarpeet. 
 
Sari on ammattitaitoinen kouluttaja, joka luontevasti ohjaa isompaakin ryhmää sekä ottaa huomioon ryhmän oman kulttuurin, arvot ja toimintatavat. Valmennus kirkasti muun muassa esihenkilötyöhön liittyviä vastuita ja velvoitteita sekä johtamisen periaatteita. Esihenkilömme saivat koulutuksesta myös konkreettisia työkaluja omaan työhönsä. Voimme lämpimästi suositella Saria ja HR Plussaa.” 

Interim HR-johtaja

Patrik Sallner, Toimitusjohtaja, Fonecta Oy

Keväällä 2022 Fonectan henkilöstöjohtaja lähti yrityksestä ja tarvittiin nopealla aikataululla kokenut HR-johtaja ottamaan koppia käynnissä olevista projekteista sekä johtamaan HR-funktiota ja HR-tiimiä. Käynnissä oli työterveyshuollon toimijan valinta ja vaihto, Fonectan tehtävärakenteen rakentaminen ja vaativuuden arviointi Palkkavaaka-menetelmän avulla sekä esihenkilötyön kehittäminen. Lisäksi ICT Toimihenkilöiden lakko kevään aikana kesti 6 viikkoa, mikä aiheutti organisaatiolle ja HR-tiimille lisätöitä. 

 Sari Mononen HR Plussalta pääsi aloittamaan parin viikon varoitusajalla ja sai hyvin pian vakuuttavan otteen HR-tiimistä ja käynnissä olevista hankkeista. Hän edisti hankkeita hyvässä yhteistyössä kollegoiden kanssa lakosta huolimatta. HR-tiimistä ja johtoryhmästä tuli erittäin positiivista palautetta Sarin asenteesta ja toiminnasta.  

Sari auttoi vakituisen HR-johtajan hakuprosessissa ja valinnassa ja teki hallitun vastuunsiirron tämän henkilön aloittaessa kesän jälkeen. Olen erittäin kiitollinen Sarille hänen ammattimaisesta avustaan ja voin lämpimästä suositella häntä vaativiinkin muutoshankkeisiin.  

Muutosprojektin tarkoituksena oli tehostaa globaalia organisaatiota esimerkiksi henkilöstön ja rooliarvioinnin avulla. Projektissa HR Plus työskenteli globaalin toteutuspäällikön roolissa. HR Plussan päätehtävät olivat toteutuksen suunnittelu, toteutus ja seuranta.

HR Plus huolehti sidosryhmille raportoinnista, viestintämateriaalin suunnittelusta, useiden maiden toteutusten sovittamisesta samaan aikatauluun, mahdollisten konsulttien tukemisesta, esihenkilöiden muutosjohtamisen koulutuksesta, irtisanomisapuohjelman rakentamisesta ulkopuolisen palveluntarjoajan ja KONEen kanssa, teknisten muutosten toteuttamisesta eri järjestelmissä ja kaikkien irtisanomisasiakirjojen tekemisestä Suomessa. HR Plus otettiin projektiin mukaan auttamaan monimutkaisten kansainvälisen organisaation laajuisten muutosten ammattimaisessa toteuttamisessa. Hanke toteutettiin pääosin vuoden 2021 aikana, useissa vaiheissa. 

Enerim Oy aloitti toimintansa itsenäisenä yrityksenä heinäkuussa 2020 ja organisaation perustan ja liiketoimintastrategian luominen aloitettiin uuden omistajan, toimitusjohtajan ja johtoryhmän kanssa. HR-prosessien ja -käytäntöjen luominen aloitettiin HR Plus Oy:n väliaikaisella henkilöstöjohtajalla. 

Työntekijät ja vanhat henkilöstökäytännöt olivat edelliseltä omistajalta ja liiketoiminta jatkui entiseen tapaan, mutta kaikki HR-data, järjestelmät ja HR-prosessit piti arvioida, uudistaa ja tiedot tuli siirtää uusille alustoille. HR Plussan väliaikainen henkilöstöjohtaja johti muutosprosessia ja toteutti muutokset järjestelmissä, osallistui käytännön HR-työhön, tiedotti muutosprosessista ja auttoi toimitusjohtajaa arvioimaan organisaation suorituskykyä ja tiimin rakentamista, mukaan lukien uusien työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä prosesseissa.